Lesní Stezkou #32 O kraniosakrální terapii

Lesní Stezkou #32 O kraniosakrální terapii

Kraniosakrální terapie mi pomalu mění život a je krásné to pozorovat. Tak jsem se rozhodla, že vám chci kus té krásy vnímání světa předat, protože to může změnit i Vaše vnímání života, a to za to stojí. Jana Nováčková v této epizodě vysvětlí základní principy a fungování této terapie, ukáže Vám také svou lásku k tomuto přístupu a odkryje některé ze základních kamenů této terapie. Připravte se na skvělou jízdu v terapeutickém okénku.

Krásný poslech Lesní Stezkou #32 O kraniosakrální terapii.

JANA NOVÁČKOVÁ 

“Jsem přesvědčena, že za zdravotními obtížemi člověka jsou bolesti jeho duše, ztráta celistvosti se sebou sama a se svou životní cestou. Nic jiného než chronické bolesti těla i duše nás nedokáže spolehlivěji donutit, abychom aspoň vyzkoušeli, začít dělat ve svém životě něco jinak.

Díky principům, kterými disponuje Celostní medicína, kdy vnímá člověka s jeho tělesnou a duševní stránkou jako celek, si můžu dovolit přistupovat ke každému klientovi jako terapeut individuálně, empaticky a odborně zároveň. Těší mě, být svědkem hlubokých zdravotních úlev klientů a zároveň pozorovat jejich změny v osobní rovině, když se stávají svobodnějšími a autentičtějšími v napojení na sebe sama, na svůj vnitřní potenciál, který je jim přirozený a se kterým jsme se všichni narodili.

K této biodynamické terapeutické práci jsem se dostala díky svým osobním životním zkušenostem, které mě přivedly k cestě osobního rozvoje.

Vnímám jako velmi podstatné, jak žiju, jak se chovám k Přírodě, díky které tady můžeme existovat, jak přistupuji ke svému zdraví a ke svému tělu, stejně tak jakým způsobem přistupuji k druhým lidem, co jim mohu sdělit, předat a nabídnout. Jsem přesvědčená, že každý kvalitní terapeut by měl v první řadě začít u sebe. Právě díky mým osobním životním zkušenostem jsem získala jak řadu nových informací a odborných dovedností, tak velmi podstatných životních poznání.

Ano, musím uznat, že obzvlášť egu nepříjemné a tělu bolavé prožitky byly právě ty zásadní, které mě posunuly dál a byly pro můj rozvoj nepostradatelné. Dnes mám plný soucit s osobní cestou každého klienta při jeho hledání zdraví těla i duše a snažím se být tím průvodcem, kterého právě v tomto přítomném okamžiku potřebuje.Dlouho jsem hledal úvod do kraniosakrální terapie pro ty, kdo nevědí, o co jde, nebo si myslí, že to má spojitost s poraněním páteře, anebo je vhodná pouze pro nemocné lidi.”

     “Ve skutečnosti kraniosakrální terapie představuje přirozenou manuální terapii, která je jak preventivně tak léčebně, psychologicky, emocionálně a stejně tak anatomicky a somaticky zaměřena a je vhodná pro úplně každého člověka v jakémkoli věku od narození po stáří…“ 

 Birgir Hilmarsson, zakladatel a ředitel Upledgerova institutu, Island

Lidský organismus je naprosto dokonalý systém, kde jedna jeho část podmiňuje práci a fungování druhých částí a naopak, vše je v něm vzájemně provázáno. V okamžiku, kdy je jedna jeho část jakkoli poškozena a může to být důsledkem fyzického zranění, traumatu, stresové situace, špatného stravování, psychologických faktorů, vzniká v organismu blokáda, trauma.

Člověk obvykle v okamžiku traumatu prožívá nějaké silné emoce (strach, vztek adt.), energie této emoce zůstává v těle uvězněna a vzniká tzv. „energetická cysta“. Tok energie je v místě cysty blokován a na fyzické úrovni pociťuje klient v tomto místě bolest. Kraniosakrální terapie (CS terapie) poskytuje účinnou pomoc k uvolnění těchto blokád a návratu ke stavu vždy přítomného zdraví. Terapeut vede klienta k pochopení funkce vlastního těla na základě pocitových vjemů a zpětné vazby při terapii.

OBECNÉ PRINCIPY KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

CST je založena na myšlence, že tělo každého člověka obsahuje informace potřebné k odhalení základní příčiny jakéhokoli zdravotního problému. Terapeut díky jemnému, neinvazivnímu doteku komunikuje s tělem, aby tyto informace získal, a pomáhá podpořit klientův vlastní samoozdravný proces.

Tento účinný terapeutický systém je založen na anatomických, fyziologických a terapeutických znalostech, ovlivňuje fyzický i psychický stav člověka a jeho název je odvozen z latinských slov „cranium” (lebka) a „os sacrum” (kost křížová). Použití CST vyžaduje od terapeuta holistický úhel pohledu, tedy vidět klienta jako integrální celek.

CS terapie má silný relaxační účinek, proto je naprosto ideální pokud je využívána jako prevence pro udržení zdraví a k podpoře odolnosti organismu vůči nemocem a psychickému tlaku. Umožňuje pocítit hlubokou relaxaci, úlevu od stresu vzniklého z jakýchkoliv příčin, posiluje životní energii a vitalitu. Je velmi vhodná také jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí.

Jemný, přítomný dotek  společně s hlubokým vnitřním klidem terapeuta jsou vedle jeho odborných terapeutických znalostí a zkušeností dva důležité  pracovní nástroje. A je to naprosto pochopitelné.

Každý známe ze svého vlastního života situace, kdy se nám někdo snažil cokoli vnutit, ať už pro naše „dobro“ nebo naopak. Druhá strana to však nazývala pomocí. Celá tato situace v nás vyvolávala odpor a záleželo na našem osobním nastavení a situaci, ve které jsme se nacházeli, jak jsme se vnějším tlakem/pomocí vypořádali, jestli jsme ustoupili, ať už napořád nebo jen dočasně, nebo jsme dokázali vzdorovat. V každém případě nás to stálo hodně sil a většinou nás to oslabilo a stejně jsme vnucený/pomocný názor vnitřně nepřijali.

Pokud je nám však pomáháno s respektem k našemu vlastnímu nastavení, je nám to příjemné a pomoc ochotně přijímáme jako báječnou podporu a dokážeme neuvěřitelné věci. Vše jde snadněji a někdy přiznáme i to, že bez vnější pomoci bychom to nezvládli tak dobře jako s ní.

Stejně tak reaguje naše vlastní tělo.

Má svou vnitřní inteligenci, a pokud na něj někdo jakýmkoli způsobem tlačí, ať už pro jeho „dobro“, tak ustoupí, jelikož ví, že v daném okamžiku nemá význam bojovat. Příště však bude opatrně pozorovat a reagovat na situace podobného charakteru a vytvářet si obrany většinou ve formě fyzické či emocionální blokády.

Pokud však na  celý tělesný systém nijak netlačíme, ale pouze jen podporujeme a jemně nabízíme klid a integraci a popř. laskavým podpůrným způsobem pomáháme tam, kde jsme k pomoci vyzváni,  má tento přístup vysoké harmonizační a léčebné účinky . Přesně tak pracuje CS terapie. Laskavostí zpravidla dosáhneme většího a hlavně trvalejšího účinku než silou a donucováním a nemůžeme napáchat škody.

KRANIOSAKRÁLNÍ OŠETŘENÍ, PRÁCE TERAPEUTA 

Kraniosakrální systém (CS systém) je tvořen mozkem a míchou, které jsou chráněny mozkovými plenami. V mozku se tvoří mozkomíšní tekutina, která chrání, vyživuje a zároveň detoxikuje mozek a míchu. CS systém je úzce spojen s dalšími systémy těla, jako jsou nervový, muskuloskeletální, cévní, lymfatický, endokrinní a respirační a tvoří jeden funkční celek.

Při kraniosakrálním ošetření se terapeut spojuje s četnými vrstvami těla, jeho základními matricemi (předlohami) a za použití k tomu vycvičeného jemného doteku rukou vnímá a vyrovnává napětí fascií, kostí, membrán a tekutin, posiluje orgány a obnovuje základní rytmy těla směrem k jejich přirozeným stavům.

Použitím lehkého, avšak záměrného doteku vzájemně propojuje mysl, hmotu a energii člověka. Při takového jemné práci zároveň dochází k uvolnění uvězněných emocionálních a somatických energií klienta. Terapeut neaplikuje do těla klienta ani fyzicky ani energeticky žádné účinné síly, ale naopak vnímá svýma „naslouchajíma“ rukama síly a procesy v těle klienta a tím jim umožňuje projevit se a pracovat. Změna stavu tak vychází zevnitř klientova těla a jemný, přítomný dotek je formou interakce, který tuto změnu usnadňuje.

Terapeut pracuje s vnímáním kraniosakrálního rytmu (CS rytmu). 

Ten je ve skutečnosti jeden ze tří fyziologických rytmů v těle a je vodítkem jevů uvnitř celého organismu, jeho vnitřních orgánů, duše a zároveň nehmotných polí. Představuje základní pulz stejně jako dech a tlukot srdce, ačkoli je tišší a méně poháněný látkovou výměnou než je tomu u oběhu krve či vzduchu. Jeho primární amplituda je 6-12 cyklů za minutu.

CS rytmus představuje vnitřní vrozený rytmus člověka nezávislý na našem vědomí a pulsuje po celý život jedince, od jeho embryonálního vývoje až do smrti. Odbornější vysvětlení celého kraniosakrálního systému najdete v odborné literatuře a na mnoha internetových stránkách, proto zde tyto informace již nebudu znova uvádět.

Za pomoci vnímání CS rytmu, jeho rychlosti, amplitudy, symetrie, kvality a jeho šíření po celém těle umí terapeut nalézt místa bloků nebo adhezí, a tak zjistit, kde má tělo největší problém. Pracuje se na úrovni hlubokého tkáňového systému, jehož schopností je ukládat do tzv. „tkáňové paměti” veškeré prožitky, jako např. bolesti těla, úrazy, nemoci a veškerá emoční traumata a zážitky, díky kterým se v těle vytváří bloky. Postupem času dochází k jejich řetězení a s odstupem let k vyvolání bolesti nebo dokonce nemoci, ať už fyzické nebo psychické.

CST zahrnuje celé tělo a není omezena na pouze na jádro CS systému (lebka-cranium, kost křížová-sacrum, membrány a tkáně).

Běžnou chybou je představa, že proces se primárně týká stavů lebeční, páteřní a křížové kostry a pohybů jejich kostí. Zaměřuje se na membránový systém tvrdé pleny mozkové jako na prvotní příčinu dysfunkce. S lebečními kostmi pracuje hlavně proto, že slouží jako pomocník, návod pro terapeuta, který je používá k přístupu a ovlivňování membránového systému, jenž je připojen ke kostem. Cirkulace tekutin, energie a látek v celém těle je tak jemná a vysoce komplexní, že se objevuje současně na mnoha úrovních, zahrnujících cévní, žilní, nervovou, lymfatickou a mozkomíšní složku.

CS terapeut pracuje s cílem odhalit a rozřešit primární dysfunkci, která se nachází pod projevujícím se komplexem symptomů, anamnézou,tedy zaměřuje se na příčinu nikoli na důsledek, bolest, nemoc.

Např. na šilhání nepohlíží jako na diagnostikovaný stav, který lze operativně vyřešit, ale naslouchá tělu, které jej může kupříkladu navést na systém nitrolebečních membrán a řídícího motorického systému očí a abnormálních napěťových vzorců projevujících se v konečné fázi jako příčina konečného stavu klienta.

CST nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu, nejde o zdravotnickou metodu. Když se zamyslíme nad podstatou CS práce je to pochopitelné, jelikož CS terapie sama o sobě neléčí, ani samotný terapeut, ale naopak, podporuje klienta a jeho tělo k samoléčebným procesům, proto on sám je tím, kdo sám sebe uzdravuje.

Ještě jednou tedy krásný poslech Lesní Stezkou #32 O kraniosakrální terapii.

O ČEM JE TATO EPIZODA?

  • co je to kraniosakrální terapie
  • co mě při kraniosakrální terapii čeká
  • pro koho je kraniosakrální terapie určená
  • kdo je klient kraniosakrální terapie
  • co dělat v běžném dni, abychom si udrželi stav homeostázy

Pohodlně se usaďte a poslechněte si Lesní Stezkou #32 O kraniosakrální terapii: